Planning your budget
  
Start Date
End Date
         

China Visa Information
เอกสารสำหรับยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศจีน (พาสปอร์ตคนไทย)
     1. พาสปอร์ตตัวจริง เหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และเหลือหน้าว่างสำหรับติดวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
     2. แบบฟอร์ม กรอกข้อมูลครบถ้วน
     3. รูปถ่ายปัจจุบัน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังเป็นสีขาว จำนวน 2 รูป
     4. สำเนาบัตรประชาชน
     5. สำเนาทะเบียนบ้าน
     6. จดหมายรับรองการทำงาน
     7. Booking Hotel
     8. Ticket

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่าธุรกิจ ประเทศจีน (พาสปอร์ตคนไทย)
     1. พาสปอร์ตตัวจริง เหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และเหลือหน้าว่างสำหรับติดวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
     2. แบบฟอร์ม กรอกข้อมูลครบถ้วน
     3. รูปถ่ายปัจจุบัน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังเป็นสีขาว จำนวน 2 รูป
     4. จดหมายเชิญจากทางเมืองจีน ระบุชื่อผู้เดินทาง วันที่เดินทาง ชื่อบุคคลสำหรับติดต่อที่จีนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และจุดประสงค์ของการเดินทาง
     5. บัญชี ธนาคาร 6 เดือนย้อนหลัง
     6. สำเนาบัตรประชาชน
     7. สำเนาทะเบียนบ้าน
     8. จดหมายรับรองการทำงาน
      9. Booking Hotel
     10. Ticket
หมายเหตุ
     - ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินบาท
     - พาสปอร์ตข้าราชการสีน้ำเงินสามารถเดินทางเข้าประเทศจีนได้เลย ไม่ต้องยื่นวีซ่า

China visa for foreigner passport (Tourist visa)
     1. Original passport (Valid at least 6 months after travel back to Thailand and has at least 2 blank pages.
     2. Application form
     3. 2 Color photos, size 2 inch with white background.
     4. Work permit
     5. Company Letter
     6. Book bank
     7. Air ticket
     8. Hotel Booking

China visa for foreigner passport (Business visa)
     1. Original passport (Valid at least 6 months after travel back to Thailand and has at least 2 blank pages.
     2. Application form
     3. Two 2 inches color photos with white background.
     4. Invitation letter from company / organization in China, must include traveler’s name, travel date, contact person and contact telephone number in China and travel purpose.
     5. Work permit
     6. Company Letter
     7. Book bank Bank Statement Copy ( last 6 months )
     8. Air ticket
     9. Hotel Booking
Remarks :
     - Visa fee can be changed subject to exchange rate.
     - Visa approval is depend on the consular.

**** เอกสารต้องให้กับทาง Travel Click ก่อนล่วงหน้า 1 วัน ****

คน PHILIPPINES , คน INDONESIA , คน INDIA คน SRI LANKA คน BANGLADESH คน PAKISTAN
เอกสารในการขอวีซ่าจีนมีดั้งนี้
     1.PASSPORT ตัวจริง
     2.WORK PERMIT ตัวจริง
     3. ใบจองตัว + ใบจองโรงแรม
     4.สมุดออมทรัพย์ ตัวจริงและจะต้อง UPDATE BOOK ด้วย หรีอไม่ ก็ต้องซื้อ TRAVEL CHEQUE ตามจำนวนวันที่พักอาศัยอยู่จริงในจีน เช่น ถ้าต้องการอยู่ในจีน 5 วันก็ต้องซี้อ TRAVEL CHEQUE 500 USD คือวันละ 100 เหรียญ ถ้าพักอาศัยอยู่ 5 วันก็ 500 เหรียญ ซี้อ TRAVEL CHEQUE ตามจำนวนที่พักอาศัยอยู่ในจีน
     5.รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
     6. จดหมายรับรองการทำงาน
แต่ถ้าต้องการขอวีซ่าเป็นแบบ BUSINESS จะต้องเพิ่มจดหมายเชิญจากบริษัทที่เชิญในประเทศจีนเป็นตัวจริงแล้วส่งกลับมาขอวีซ่าในไทยด้วย การขอวีซ่าแบบนี้ จะได้เป็นแบบ SINGLE ENTRY เท่านั้น และขอวีซ่าได้ตามจำนวนวันที่จองตั๋วและเท่าที่พักอยู่ในโรงแรมเท่านั้น เช่น ถ้า พักอาศัย อยู่ 5 วัน วีซ่าก็จะออกมาให้พักอาศัยอยู่ ในจีนได้แค่ 5หรีอ 6 วันเท่านั้น แต่ถ้าไปพักบ้านญาติ จะต้องมีจดหมายเชิญจากญาติ + บัตรประชาชน +ทะเบีบนบ้าน (สำเนา) อายุของวีซ่า ชนิดนี้ได้แค่ 3 เดือนแต่จะอยู่ได้ตามจำนวนของวันจองตั๋วไปและกลับ + จำนวนวันที่พักอาศัยของการจองโรงแรมเท่านั้น
แต่ถ้าต้องการวีซ่าเป็นแบบ MULTIPLE ENTRY จะต้องให้บริษัทที่เชิญไปติดต่อกลับกองตรวจคนเข้าเมือง ที่ประเทศจีน ขอใบอนุญาตเข้าเมืองแบบหลายครั้ง จะเป็นแบบ MULTIPLE 6เดือน หรือ 1 ปีก็แล้วแต่กองตรวจคนเข้าเมืองของจีนจะเป็นคนอนุมัติ แล้วให้ส่งใบอนุญาตเข้าเมืองแบบหลายครั้งจากกองตรวจคนเข้าเมืองของจีนเป็นตัวจริงกลับมาขอวีซ่าในไทยเท่านั้น

ค่าบริการยื่นวีซ่า

ประเทศ
ประเภทวีซ่า
Single Entry
Double Entry
ไทย
4 วันทำการ
ด่วน 2 วัน
1,300
2,100
2,300
3,100
ต่างชาติ USA
4 วันทำการ
ด่วน 2 วัน
4,900
5,700
4,900
5,700
ต่างชาติอื่นๆ
4 วันทำการ
ด่วน 2 วัน
1,400
2,200
2,000
2,800
( ค่าบริการ 600 บาท หากออกตั๋วกับทางเรา หากไม่มีการออกตั๋วกับทางเราค่าบริการ 800 บาท )
ปล. ต่างชาติต่อไปนี้ไม่ให้ยื่นวีซ่าด่วน
1. France 2. Austria 3. Beigium 4. Czech 5. Denmark 6. Estonia 7. Finland 8. Germany 9. Greece 10. Iceland 11. Luxembourg 12. Holland 13. Norway 14. Potugal 15. Spain 16. Sweden 17. Switzerland

*** แจ้งข่าวเรื่องสถานฑูตจีน มีการเปลี่ยนแปลงการยื่นวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ ***
     - ชาวต่างชาติพม่า กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ที่มีใบอนุญาตทำงาน(WORK PERMIT) ลูกค้าต้องเดินทางไปยื่นวีซ่าเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ไม่สามารถยื่นวีซ่าแทนให้ลูกค้าได้ และกรณีที่ลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวไม่มีใบอนุญาตทำงาน(WORK PERMIT) ลูกค้าต้องเดินทางกลับไปยื่นวีซ่าที่สถานทูตจีนประจำประเทศของตัวเองเท่านั้น ..
     - ชาวต่างชาติยุโรป ที่มีใบอนุญาตทำงาน(WORK PERMIT) บริษัททัวร์สามารถยื่นวีซ่าแทนให้ลูกค้าได้ค่ะ(แต่วีซ่าจะผ่านหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับสถานทูตพิจารณา) กรณีถ้าลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน(WORK PERMIT) ลูกค้าต้องเดินทางกลับไปยื่นวีซ่าที่สถานทูตจีนประจำประเทศของตัวเองเท่านั้น ..

 * Note : เอกสารที่แจ้งทั้งหมด ยื่นผ่านทาง Travel Click เท่านั้น(All document must be )

  Phone  : (+66) 2249 4911 Ext. 120,  121,  122,  123
  Cell Phone  : (+66)   86  329-2395, (+66)   86  305-0697
  Facsimile  : (+66)  2249-9977
  Email  : [email protected]

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Travel Click (Thailand) Co., Ltd.
43/43 Soi Prayapirane, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Telephone: 66 (0) 2249 4911 / Facsimile: 66 (0) 2249 9977
Copy Right © 2015 Travel Click (Thailand) Co., Ltd. www.travelclick.biz All Rights Reserved.
.........................................................................................................................................................................................................................................................