Planning your budget
  
Start Date
End Date
         

Nepal Visa Information
ระเบียบการขอวีซ่า Nepal Embassy

     บุคคลสัญชาติไทยที่มีความประสงค์จะ เดินทางเข้าประเทศเนปาลต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่าซึ่งท่านสามารถติดต่อขอรับ แบบฟอร์มการขอวีซ่าได้ที่สถานทูตฯ หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.nepalembassybangkok.com โปรดทราบว่า อายุของวีซ่ามีระยะเวลา 6 เดือน นับจากวัน เดือน ปี ที่ประทับบนสติ๊กเกอร์วีซ่า อย่างไรก็ดี ท่านสามารถเดินทางท่องเที่ยวภายในเนปาล หรือเข้า-ออกประเทศเนปาลได้ไม่จำกัดครั้ง (Multiple Entry) ตามประเภทวันของวีซ่าที่ท่านยื่นเรื่องสมัคร (วีซ่าท่องเที่ยวประเภท 15 วัน, 30 วัน หรือ 90 วัน) โดยนับจากวันแรกที่ท่านเข้าประเทศเนปาล

เอกสารประกอบการพิจารณาการยื่นขอวีซ่า
     1. หนังสือเดินทาง (ที่มีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันยื่นขอวีซ่า)
     2. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ
     3. แบบฟอร์มการขอวีซ่า (ซึ่งผู้ขอต้องกรอกหรือพิมพ์ข้อมูลทุกข้อเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
     4. รูปถ่ายสี 1 รูป (ขนาด 2 นิ้ว ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่อัดภาพแบบสติ๊กเกอร์และไม่สวมแว่นตากันแดด) ติดที่มุมขวาของแบบฟอร์มขอวีซ่า

ค่าธรรมเนียม
บุคคลที่ถือพาสปอร์ตไทยและชาวต่างชาติสัญชาติอื่นๆ ชำระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ดังนี้
     - วีซ่าท่องเที่ยวประเภท Multiple Entry 15 วัน 875 บาท / ท่าน
     - วีซ่าท่องเที่ยวประเภท Multiple Entry 30 วัน 1,400 บาท / ท่าน
     - วีซ่าท่องเที่ยวประเภท Multiple Entry 90 วัน 3,500 บาท / ท่าน
ผู้ที่ต้องการยื่นเรื่องขอวีซ่า สามารถขอวีซ่าแบบประเภท Visa-on-Arrival ได้ที่ ช่องทางอนุญาตด่านตรวจคนเข้าเมือง ณ สนามบิน Tribhuvan International Airport ซึ่งท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินสกุล US Dollar (วีซ่าท่องเที่ยวประเภท 15 วัน: 25 US$, วีซ่าท่องเที่ยวประเภท 30 วัน: 40 US$ และ วีซ่าท่องเที่ยวประเภท 90 วัน: 100 US$) เและโปรดเตรียมรูปถ่ายสี ขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน1-2 ใบ เพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่าด้วย
อย่างไรก็ดี หากท่านประสงค์ที่จะดำเนินเรื่องขอวีซ่าที่สถานทูตเนปาล กรุงเทพมหานคร ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินบาทไทย (BHT) เท่านั้น

ค่าธรรมเนียมยังไม่ได้รวมค่าบริการ ออกตั๋วกับทางบริษัท 600 บาท / ไม่ได้ออกตั๋วกับทางบริษัท 800 บาท

เวลาทำการของแผนกวีซ่า
     เวลายื่น-รับ เอกสารขอวีซ่า: 09.00 - 12.00 น. (วันจันทร์ – ศุกร์)
     เวลารับเล่มหนังสือเดินทาง: 14.30 – 16.30 น. (วันจันทร์ – ศุกร์)
เวลาดำเนินการ
     โดยปกติแล้ว จะใช้เวลา 1 วันทำการ (นับรวมวันที่ยื่นขอวีซ่า) ในกรณีที่ต้องใช้ระยะเวลาพิจารณามากกว่า 1 วัน ทางสถานทูตฯ จะแจ้งให้ทราบ

หมายเหตุ:
     •   บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางข้าราชการฉบับสีน้ำเงินจะต้องแนบเอกสารแจ้งความ ประสงค์ในการเข้าประเทศเนปาลจากกระทรวงการต่างประเทศประกอบการยื่นขอวีซ่า ณ สถานทูตเนปาล กรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม หากผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าไม่มีเอกสารดังกล่าว ท่านสามารถทำเรื่องขอวีซ่าได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa-on-Arrival) ณ สนามบินนานาชาติ Tribhuvan, กาฐมาณฑุ โดยมิต้องมีเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศแนบ
     •   ผู้ที่ต้องการทำเรื่องขอวีซ่าอาจ มาดำเนินการด้วยตนเองที่สถานทูตฯ หรืออาจจะเป็นตัวแทน อาทิ สมาชิกครอบครัว เพื่อน พนักงานวิ่ง-ส่งเอกสาร หรือตัวแทนการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือมอบอำนาจในการดำเนินเรื่องแทน
     •   เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี ต้องยื่นเรื่องขอวีซ่า แต่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม
     •   พระภิกษุสงฆ์และแม่ชีไทย ต้องยื่นเรื่องขอวีซ่า และต้องชำระค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า
     •   บุคคลที่มีสัญชาติดังต่อไปนี้ ไม่สามารถยื่นเรื่องขอวีซ่าแบบประเภท Visa-on-Arrival ได้: Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Swaziland, Cameroon, Somalia, Liberia, Ethiopia, Iraq, Palestine และ Afghanistan

 * Note : เอกสารที่แจ้งทั้งหมด ยื่นผ่านทาง Travel Click เท่านั้น(All document must be )

  Phone  : (+66) 2249 4911 Ext. 120,  121,  122,  123
  Cell Phone  : (+66)   86  329-2395, (+66)   86  305-0697
  Facsimile  : (+66)  2249-9977
  Email  : [email protected]

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Travel Click (Thailand) Co., Ltd.
43/43 Soi Prayapirane, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Telephone: 66 (0) 2249 4911 / Facsimile: 66 (0) 2249 9977
Copy Right © 2015 Travel Click (Thailand) Co., Ltd. www.travelclick.biz All Rights Reserved.
.........................................................................................................................................................................................................................................................