Planning your budget
  
Start Date
End Date
         

Russian Visa Information
การขอวีซ่ารัสเซีย

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า

1. วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa)
     1. แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่าที่มีรูปถ่าย 1, ขนาด 3x4 ซม.
     2. หนังสือเดินทางที่ถูกต้องเป็นเวลา 6 เดือนนับจากวันหมดอายุวีซ่า
     3. Tour voucher ของบริษัทนำเที่ยว (เอเยนต์ซี่) ที่ได้รับใบอนุญาตจากรัสเซีย (ตัวสำเนา)
     4. การยืนยันจากตัวแทนการท่องเที่ยวได้รับใบอนุญาตรัสเซีย (ตัวสำเนา)
     5. ตั๋วเครื่องบินรัสเซียและออกจากรัสเซีย
     6. วีซ่าจากประเทศที่ท่องเที่ยวเพื่อไปรัสเซีย (ถ้าจำเป็น)
     7. วีซ่าไปยังประเทศที่นักท่องเที่ยวตั้งใจที่จะไปเต่อจากรัสเซีย (ถ้าจำเป็น)
     8. ใบตรวจโรค เอชไอวี(HIV) (สำหรับการเข้า)
ข้อสำคัญ :
     ใบตรวจโรคเอชไอวีจะต้องดำเนินการโดยภาษาอังกฤษและภาษารัสเซีย, มีวิธีการทดสอบข้อมูลหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด ประเทศที่พำนัก ระยะเวลาการวางแผนการเข้าพักในรัสเซีย วันที่และรายละเอียดของและมีลายเซ็นของผู้เข้าสอบและ แพทย์ผู้ดำเนินการทดสอบ โดยมีตราประทับอย่างเป็นทางการของสถาบันทางการแพทย์ ใบตรวจโรคเอชไอวีจะต้องเป็นใบรับรองที่ถูกต้องมีระยะเวลาเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ออก ประกันสุขภาพหรือประกันการเดินทาง

2. วีซ่าเยี่ยมเยือน
     1. แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่าที่มีรูปถ่าย 1, ขนาด 3x4 ซม.
     2. หนังสือเดินทางที่ถูกต้องเป็นเวลา 6 เดือนนับจากวันหมดอายุวีซ่า
     3. หนังสือเชิญที่ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศหรือ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศรัสเซีย (ต้นฉบับจริง)
     4. ใบรับรองแพทย์
     5. ตั๋วเครื่องบินรัสเซียและออกจากรัสเซีย
     6. ที่พักโรงแรม
ข้อสำคัญ:
     หนังสือเชิญ คือ เอกสารหนังสือที่ออกให้โดยเจ้าภาพ บุคคล นิติบุคคล องค์กรที่ตั้งอยู่ในประเทศรัสเซีย เพื่อเป็นการเชิญให้บุคคลต่างด้าวบุคคลหนึ่งเดินทางเข้าประเทศรัสเซีย เพื่อจุดประสงค์ใดๆ ก็ตาม เช่น ทำงาน เรียน เป็นต้น ผู้ขอวีซ่าจะต้องนำบัตรเชิญนี้ไปยื่นให้กับทางสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประกอบกับเอกสารอื่นๆ เพื่อขอวีซ่า ข้อสำคัญ:
     หากชาวต่างชาติเข้าสู่รัสเซียในการรักษาพยาบาลแบบเร่งด่วนหรือเนื่องมาจากโรคที่รุนแรงหรือการเสียชีวิตญาติ, / หนังสือเดินทางอาจจะมีอายุการใช้งาน 6 เดือนก่อนวันหมดอายุวีซ่า

3. วีซ่าธุรกิจ
     1. แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่าที่มีรูปถ่าย 1, ขนาด 3x4 ซม.
     2. หนังสือเดินทางที่ถูกต้องเป็นเวลา 6 เดือนนับจากวันหมดอายุวีซ่า
     3. หนังสือเชิญที่ออกโดยรัฐบาลกลางของรัสเซีย (ต้นฉบับ)
     4. ตั๋วเครื่องบินรัสเซียและออกจากรัสเซีย
     5. ที่พักโรงแรม

1.การตัดสินใจที่กำหนดให้ทำวีซ่าจากกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียและส่งไปยังแผนกกงสุลของสถานทูตรัสเซียในประเทศไทย
2.การตัดสินใจที่กำหนดให้วีซ่าโดยเอกอัครราชทูตรัสเซียไปยังประเทศรัสเซีย เฉพาะสำหรับผู้เข้าสู่รัสเซียอย่างเป็นทางการในการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ)
     -- นโยบายการประกันการแพทย์
     -- ใบตรวจโรคเอชไอวี (สำหรับการเดินทางเข้าออกแบบ2 ครั้ง (double-entry) หรือการเข้าออกประเทศแบบมากว่า 2 ครั้งขึ้นไป (multiple entry)
ข้อสำคัญ :
     ใบรับรองเอชไอวีจะต้องดำเนินการโดยภาษาอังกฤษและภาษารัสเซีย, มีวิธีการทดสอบข้อมูลหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด ประเทศที่พำนัก ระยะเวลาการวางแผนการเข้าพักในรัสเซีย วันที่และรายละเอียดของและมีลายเซ็นของผู้เข้าสอบและ แพทย์ผู้ดำเนินการทดสอบ โดยมีตราประทับอย่างเป็นทางการของสถาบันทางการแพทย์ ใบตรวจโรคเอชไอวีจะต้องเป็นใบรับรองที่ถูกต้องมีระยะเวลาเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ออก

ค่าธรรมเนียมการออกวีซ่า

     - การออกวีซ่า ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับสัญชาติ
     - เวลาในการประมวล: 4 -- 20 วันทำการหรือ 1 - 3 วัน (สำหรับค่าธรรมเนียมสองครั้ง)
     - การขอวีซ่าใหม่ 30.00 เหรียญสหรัฐ

Visa fee Russia for Passport U.S.A.
Single Entry, Double Entry
     - วีซ่าท่องเที่ยวราคา 131 USD ระยะเวลาในการยื่นเอกสาร ธรรมดา 7 วันทำการ
     - วีซ่าท่องเที่ยวราคา 250 USD ระยะเวลาในการยื่นเอกสาร ด่วน 3 วันทำการ
Multiple
     - วีซ่าราคา 150 USD ระยะเวลาในการยื่นเอกสาร ธรรมดา 7 วันทำการ
     - วีซ่าราคา 450 USD ระยะเวลาในการยื่นเอกสาร ด่วน 3 วันทำการ
*** ค่ำธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของสถานทูต

( หากออกตั๋วกับทางเราค่าบริการ 800 บาท หากไม่มีการออกตั๋วกับทางเราค่าบริการ 1,000 บาท )

ที่อยู่ของสถานทูตรัสเซีย
78 ถนนทรัพย์, สุรวงศ์, บางรัก, กรุงเทพฯ 10500
ซอย สันติภาพ ป้ายลูกศร "Visa Section"
ที่ติดต่อ ส่วนกงสุล
Tel (+66)2-234-2012
Fax (+66)2-268-1166
E-mail : [email protected]
ที่ติดต่อ สถานเอกอัครราชทูต
Tel (+66)2-234-9824, (+66)2-268-1169
Fax (+66)2-237-8488

ชั่วโมงการทำงานของฝ่ายกงสุลของสถานทูตรัสเซียในประเทศไทย
      จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
ชั่วโมงทำงาน 9.00-12.00 น. 9.00-12.00 น.       9.00-12.00 น. 9.00-12.00 น.
ชั่วโมงเยี่ยมชม 9.00-16.00 น. 9.00-15.00 น. 9.00-15.00 น. 9.00-15.00 น. 9.00-15.00 น.
* พุธ : ไม่รับยื่นเอกสาร (เข้าชมโดยการนัดหมายเท่านั้น)
* ปิดวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการของรัสเซีย
*** ยื่นแทนได้ในบางกรณี แต่สถานทูตเรียก จะต้องมาโชว์ตัว หรือเรียกสัมภาษณ์ในบางกรณี ***


 * Note : เอกสารที่แจ้งทั้งหมด ยื่นผ่านทาง Travel Click เท่านั้น(All document must be )

  Phone  : (+66) 2249 4911 Ext. 120,  121,  122,  123
  Cell Phone  : (+66)   86  329-2395, (+66)   86  305-0697
  Facsimile  : (+66)  2249-9977
  Email  : [email protected]

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Travel Click (Thailand) Co., Ltd.
43/43 Soi Prayapirane, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Telephone: 66 (0) 2249 4911 / Facsimile: 66 (0) 2249 9977
Copy Right © 2015 Travel Click (Thailand) Co., Ltd. www.travelclick.biz All Rights Reserved.
.........................................................................................................................................................................................................................................................