งบเท่าไร เที่ยวที่ไหนได้บ้าง
  
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
         

ขอวีซ่าประเทศโครเอเชีย
วีซ่าโครเอเชีย

เอกสารยื่นวีซ่าโครเอเชีย
     ควรศึกษาโดยละเอียด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูต บริษัทฯจำเป็นต้องทำตามเงื่อนไขของสถานทูต ผลการพิจารณาวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตทางบริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนในการดำเนินการยื่นวีซ่าเท่านั้น ผู้ประสงค์จะขอวีซ่าต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
     1. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือนและสำเนาหน้าพาสปอร์ต 1 ฉบับ
     2. รูปถ่ายขนาด 3.5 X 4.5 เซนติเมตร ฉากหลังสีขาว ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ขนาดของใบหน้าใหญ่ประมาณ 70-80 % จำนวน 2 รูป
     3. ใบจองโรงแรมที่พัก ที่มีชื่อและตราประทับจากทางโรงแรม
     4. หลักฐานการเงิน: จดหมายแบงค์ (BANK GUARANTEE) หรือสำเนาบุ๊คแบ็งค์ย้อนหลัง 6 เดือน
     5. จดหมายของสายการบินที่มีชื่อผู้เดินทางระบุ หรือตั๋วเครื่องบิน
     6. จดหมายการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น
     7. ประกันการเดินทาง (International Insurance)
     8. วีซ่าของประเทศที่มีการเดินทางต่อในทริปเดียวกัน ***
     9. ค่าธรรมเนียม 80 USD (โอนเข้าบัญชีสถานทูตโดยตรง ไม่รับเงินสด)
     10. เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมวีซ่า
     11. ใช้เวลาทำการ 15 วัน

หมายเหตุ
     •  กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางตามลำพังโดยมิได้มีบิดามารดาเดินทางไปด้วยหรือผู้เยาว์ที่เดินทางโดยมีบิดาหรือมารดา ผู้ใดผู้หนึ่ง ต้องไปดำเนินการทำหนังสือยินยอมจากสำนักงานเขตในท้องที่ภูมิลำเนาอาศัยอยู่เพื่อนำหนังสือเดินยินยอมประกอบการยื่นวีซ่าและต้องมีหลักฐานของบิดาและมารดา
     • ในกรณีผู้ร่วมเดินทางถือพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทล่วงหน้า

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า (โอนตรงเข้าสถานฑูต)
     - ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าของสถานฑูตโครเอเซีย 80 USD / ท่าน
     - ***ลูกค้าต้องโอนค่าบริการให้กับทางสถานทูตเอง***
     - ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 15 วันทำการไม่รวมวันหยุดราชการ

อัตราค่าบริการ
จำนวนลูกค้า ค่าบริการยืนวีซ่า ค่าตรวจเล่มกงศุลกิติมศักดิ์ การจัดส่งเอกสาร ค่าประกันการเดินทาง
1 – 3 ท่าน 60 ยูโร/ท่าน 500 บาท/ท่าน (ไม่รวม) DHL (ไม่รวม) ไม่รวม
4 – 14 ท่าน 50 ยูโร/ท่าน 500 บาท/ท่าน (ไม่รวม) DHL (ไม่รวม) ไม่รวม
15 ท่านขึ้นไป 40 ยูโร/ท่าน 500 บาท/ท่าน (ไม่รวม) DHL (ไม่รวม) ไม่รวม

อัตราค่าขนส่ง DHL
ขาไป :
     - เริ่มต้นที่ครึ่งกิโลกรัม อัตราค่าบริการ 850 บาท / ครั้ง
     - 1 กิโลกรัม อัตราค่าบริการ 1,250 บาท / ครั้ง
ขากลับ :
     - เริ่มต้นที่ครึ่งกิโลกรัม อัตราค่าบริการ 1,500 บาท / ครั้ง
     - 1 กิโลกรัม อัตราค่าบริการ 3,700 บาท / ครั้ง
หมายเหตุ อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวม VAT 7%

( ค่าบริการ 1,000 บาท หากออกตั๋วกับทางเรา หากไม่มีการออกตั๋วกับทางเราค่าบริการ 1,200 บาท )

 * หมายเหตุ : เอกสารที่แจ้งทั้งหมด ยื่นผ่านทาง Travel Click เท่านั้น

  โทรศัพท์  : (+66) 2249 4911 ต่อ 120,  121,  122,  123
  มือถือ  : (+66)   86  329-2395, (+66)   86  305-0697
  แฟกซ์  : (+66)  2249-9977
  อีเมล์  : [email protected]

.........................................................................................................................................................................................................................................................

บริษัท แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) จำกัด
43/43 ซอยพระยาพิเรนทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: +66 2249 4911 / โทรสาร: +66 2249 9977
Copy Right © 2015 บริษัท แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) จำกัด www.travelclick.biz All Rights Reserved.
.........................................................................................................................................................................................................................................................