งบเท่าไร เที่ยวที่ไหนได้บ้าง
  
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
         

ขอวีซ่าประเทศบรูไน
BRUNEI TOURIST VISA : วีซ่าท่องเที่ยว

เอกสารที่ต้องใช้
     1. แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด
     2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา และเล่มเก่า(ถ้ามี)
     3. สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน
     4. รูปถ่ายสี พื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
     5. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร
     6. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
     7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
     8. จดหมายรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ

• ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 500 บาท / คน
• ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,200 บาท / คน
• หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

BUSINESS VISA : วีซ่าธุรกิจ

เอกสารที่ต้องใช้
     1. แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด
     2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา และเล่มเก่า(ถ้ามี)
     3. สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน
     4. รูปถ่ายสี พื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
     5. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร
     6. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
     7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
     8. จดหมายรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ
     9. หนังสือ หรือจดหมายเชิญจากบริษัท หรือหน่วยงานในประเทศบรูไน

• ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 500 บาท / คน
• ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ 1,200 บาท / คน
• หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

BRUNEI EMBASSY
ที่ตั้ง : 12 เอกมัยซอย 2 ถ.สุขุมวิท 63 พระโขนงเหนือ วัฒนา กทม. 10110
Tel. : 02-714-7395-9
Fax. : 02-714-7383
E-mail. : [email protected]
เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
เวลายื่นวีซ่า : 8.30-12.00 น.
เวลารับวีซ่า : 13.00-16.30 น.
ระยะเวลาดำเนินการ : 5 วันทำการ
URL : -

หมายเหตุ :
• การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร
• การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก
• การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 5 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี

 * หมายเหตุ : เอกสารที่แจ้งทั้งหมด ยื่นผ่านทาง Travel Click เท่านั้น

  โทรศัพท์  : (+66) 2249 4911 ต่อ 120,  121,  122,  123
  มือถือ  : (+66)   86  329-2395, (+66)   86  305-0697
  แฟกซ์  : (+66)  2249-9977
  อีเมล์  : [email protected]

.........................................................................................................................................................................................................................................................

บริษัท แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) จำกัด
43/43 ซอยพระยาพิเรนทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: +66 2249 4911 / โทรสาร: +66 2249 9977
Copy Right © 2015 บริษัท แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) จำกัด www.travelclick.biz All Rights Reserved.
.........................................................................................................................................................................................................................................................